Algemene Voorwaarden van 4 A Beautiful Day, gevestigd te Geldrop
Versie geldig vanaf 1 februari 2011


Identiteit van de ondernemer
4 A Beautiful Day, Mariëtte Heesakkers-van Lieshout
Vestigingsadres: Geldrop, Hoog Geldrop 43a, 5663BB (dit is geen bezoekadres)
Telefoonnummer: 06-40525821
E-mailadres: info@4abeautifulday.nl
KvK-nummer: 17212301
BTW-identificatienummer: NL1427.08.628B02
IBAN-nummer: NL7SINGBOOO4915406
BIC-nummer: INGBNL2A


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 4 A Beautiful Day. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 4 A Beautiful Day.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 4 A Beautiful Day behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 4 A Beautiful Day erkend.
1.4 4 A Beautiful Day garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal 4 A Beautiful Day bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van 4 A Beautiful Day zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 4 A Beautiful Day geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Verzending van de bestelde producten geschiedt via TNT-post tegen de geldende tarieven voor kosten van de koper indien de hoogte van het bestelbedrag lager is dan € 65,00. Voor leveringen die niet door de brievenbus passen wordt gebruik gemaakt van TNT-pakketservice tegen de geldende tarieven voor kosten van de koper. De bestelde producten kunnen echter ook opgehaald worden in Geldrop zonder extra kosten.
2.6 4 A Beautiful Day is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op 4 A Beautiful Day.
Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u ervoor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen. De kosten van aangetekend versturen bedragen € 7,95 per stuk per brievenbuspost en € 8,05 per pakket via pakketpost en zijn voor rekening van de klant.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leveranciers tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan 4 A Beautiful Day heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij 4 A Beautiful Day. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, voorzien van het originele merklabel. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 4 A Beautiful Day er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 4 A Beautiful Day dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 4 A Beautiful Day. 4 A Beautiful Day houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 4 A Beautiful Day respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 4 A Beautiful Day maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 4 A Beautiful Day garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
6.2 De garantietermijn van 4 A Beautiful Day komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 4 A Beautiful Day is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 4 A Beautiful Day) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan 4 A Beautiful Day. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend voorzien van het originele merklabel. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door 4 A Beautiful Day gegrond worden bevonden, zal 4 A Beautiful Day naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid 4 A Beautiful Day en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van 4 A Beautiful Day voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Indien de klachten gegrond zijn en in overleg met 4 A Beautiful Day is overeengekomen dat de producten retour worden gestuurd zijn deze verzendkosten voor rekening van 4 A Beautiful Day.
6.5 4 A Beautiful Day is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewust roekeloos gebruik van de geleverde zaken.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens 4 A Beautiful Day in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 4 A Beautiful Day. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 4 A Beautiful Day zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden 4 A Beautiful Day slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van 4 A Beautiful Day gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 4 A Beautiful Day kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen 4 A Beautiful Day en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door 4 A Beautiful Day op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 4 A Beautiful Day behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 4 A Beautiful gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De gebruikte materialen en kleuren kunnen in werkelijkheid licht afwijken van de foto’s op de website.

10. Overmacht
10.1 4 A Beautiful Day is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 4 A Beautiful Day alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 4 A Beautiful Day behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 4 A Beautiful Day gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien 4 A Beautiful Day bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 4 A Beautiful Day is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door 4 A Beautiful Day aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij 4 A Beautiful Day zolang de afnemer de vorderingen van 4 A Beautiful Day uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van 4 A Beautiful Day wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door 4 A Beautiful Day geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 4 A Beautiful Day of een door 4 A Beautiful Day aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 4 A Beautiful Day haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 4 A Beautiful Day zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 4 A Beautiful Day en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Geldrop kennis, tenzij 4 A Beautiful Day er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 4 A Beautiful Day | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel